شركت مهندسی مشاور طوس آب

شركت مهندسي مشاور طوس آب با هدف توسعه صنعت آب كشور در سال 1363 تاسيس گرديد. اکنون  که در ابتدای دهه چهارم هستیم، اين شركت توانسته است  با تمركز بر ماموريت سازماني خود و با تكيه بر رهبري شاخص و معتبر و كاركناني متخصص و ورزيده ، فضاي كاري خود را از طريق رشد كيفي و ارتقاء بهره وري در پروژه هاي داخل و خارج كشور گسترش داده است.
 اين مشاور بر آن است تا در چارچوب منشور اخلاق مهندسي و با تلفيق دستاوردهاي علوم و فنون روز و تجربه و خلاقيت سرمايه هاي انساني، رضايتمندي كارفرمايان راسرلوحه فعالیت های خود قرار دهد.
...

From ten to hundred.

From ten to hundred.

From ten to hundred.

سال تجربه                                حوزه فعالیت                    پروژه ‏های انجام شده

اخبار

آرشیو اخبار