s

پروژه های در دست انجام-سامانه های اسکادا و تله متری
راهــنمای وضعیت پـــروژه ها

  • A : پروژه های در دست انجام
  • B : پروژه های انجام شده
  • C : پروژه های آتی
ردیف نام پروژه حوزه فعالیت مکان وضعیت پروژه
1 اجرای سیستم اسکادای شرکت های آب و فاضلاب مناطق یک و پنج شهر تهران به روش طرح و ساخت(EPC) سامانه های اسکادا و تله متری شهر تهران A
2 طـرح تلـه متري و كنـترل از راه دور تأسيسات آبـرساني شـهر تهران سامانه های اسکادا و تله متری محدوده شهر تهران A