• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)

 سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)

نام پروژه: سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: سد سازی

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: رودخانه هریرود مرز مشترک ایران و ترکمنستان

کارفرما: شركت آب منطقه اي خراسان رضوي، وزارت آب تركمنستان

توضیحات پروژه:

نوع خدمات : مطالعات و نظارت بر اجرا
هدف اجراي طرح: کنترل سیلاب و تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت و برق آبی
نوع سد: خاكي با هسته سيلتي . رسي
ارتفاع از بستر رودخانه: 78 متر               
طول تاج: 655 متر
حجم كل خاكريزي بدنه و دايك ها: 5/8 میلیون متر مکعب
حجم مخزن در تراز نرمال: 1250 میلیون متر مکعب
حجم آب قابل تنظیم : 640 میلیون متر مکعب با بهره برداري ثابت و 735 میلیون متر مکعب با بهره برداري متغير
نوع سرريز: اوجي دريچه دار، m 8*15
دبي سيلاب طراحي:  2660 متر مکعب بر ثانیه
نوع و ظرفيت سيستم انحراف: كالورت بتني سه دهانه اي به ظرفيت m3/sec 1200
نوع و ظرفیت تخليه كننده تحتاني: 106 متر مکعب بر ثانیه
وضعيت پروژه: در حال بهره برداري